Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «for Circular Precision Farming)» με ακρωνύμιο «BIOCIRCULAR» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03987
[493- 4646] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
01 Δεκ 2020


Βόλος, Δεκέμβριος 01, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

493

Αρ. Πρωτ.: 4646/ 01-12-2020
ΑΔΑ:  6ΜΞΧ469ΗΡ8-6ΗΤ
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο  Θέσης: Πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστήματος BIOCIRCULAR και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ5: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας BIOCIRCULAR
Π.5.4 Έκθεση πιστοποίησης καλής λειτουργίας
ΕΕ6: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων εκπαίδευσης
Π.6.1 Εκπαιδευτικό υλικό και πρόγραμμα κατάρτισης για παραγωγούς (5 Επιδεικτικά βίντεο-εισαγωγικό, φυτική, ζωική, δευτερογενής παραγωγή/διάθεση, διαχείριση αποβλήτων, 4 Εγχειρίδια παραγωγού, Διαφάνειες παραγωγού).
Π.6.2 Εκπαιδευτικό υλικό και πρόγραμμα κατάρτισης για συμβούλους (Σημειώσεις συμβούλου για τα 5 επιδεικτικά βίντεο, 4 Τεχνικά εγχειρίδια συμβούλου, Παιδαγωγικό εγχειρίδιο συμβούλου, Υλικό σεμιναρίου «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», Διαφάνειες
συμβούλου.
ΕΕ7: Εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα έργου
Π.7.5 Μνημόνια συνεργασίας με εκπαιδευτικούς οργανισμούς για την από κοινού προσφορά (συμβατικών και εξ αποστάσεως) υπηρεσιών κατάρτισης
Π.7.6. Μελέτη εφαρμοσιμότητας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 17-12-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ.  24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanaki@certh.gr