Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Agricultural Interoperability and Analysis System» - «ATLAS»
[491/4632] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
20 Οκτ 2020


Θέρμη, Οκτώβριος 20, 2020 - Το ΙΒΟ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

491

Αρ. πρωτ. 4632/ 20-10-2020
 ΑΔΑ:

ΩΙΩΤ469ΗΡ8-ΛΧ0

Ειδικότητα:

Γεωπόνος ΤΕ

Αντικείμενο Θέσης:

Συλλογή (μη επεμβατική) και ανάλυση δεδομένων καλλιεργειών και ενσωμάτωση των αντίστοιχων διαδικασιών στο σύστημα διαχείρισης καλλιεργειών ATLAS .

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων τους:

WP4: Data Acquisition and Analysis Services

D4.1: Crop Monitoring Data Collection Services tools

WP8: Pilots and Sustainable Ecosystem

D8.5: Integration and Deployment of ATLAS studies & use cases

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 05-11-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κ. Γεωργία Παχλιτζανάκη).