Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ni-based alloys for Operation of 725 °C Power Plants» - «NIBALO»
[846Ε - 470] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
07 Ιουν 2019


Αθήνα, Ιούνιος 07, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

846Ε

Αρ. πρωτ.

470/07-06-2019

ΑΔΑ: 6Χ4Λ469ΗΡ8-ΕΞΞ
Ειδικότητα: MHXANOΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης: Προσομοίωση μεταβαλλόμενης λειτουργίας υπερκρίσιμου λέβητα κονιοποιημένου καυσίμου με έμφαση σε επίτευξη υψηλού ρυθμού αλλαγής φορτίου (έως 10%/min)
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η παρούσα εργασία αφορά στην δυναμική μοντελοποίηση της λειτουργίας υπερκρίσιμου λέβητα κονιοποιημένου καυσίμου, με έμφαση στη λήψη υπόψιν της μεταφοράς θερμότητας από τα καυσαέρια και τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου μέσου. Η εξέταση αφορά τόσο την μακροσκοπική ανάλυση του συνόλου του λέβητα που θα οριστούν από τους ενδιαφερόμενους του προγράμματος.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 4.4. του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου “D4.4: Report on the stress/strain fields for the critical parts under varying operating conditions“
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη και την προσομοίωση του λέβητα με τη χρήση εμπορικών λογισμικών για τη διερεύνηση της μηχανική συμπεριφοράς κρίσιμων υποσυστημάτων του λέβητα.
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-06-2019 και ώρα 13:00
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 23-07-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125, Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).