Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SUMAD: Sustainable Use of Mining Waste Dumps», με αριθμό συμβολαίου 847227
[1036Ε - 1813] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
04 Αυγ 2020


Αθήνα, Αύγουστος 04, 2020 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Δράσης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

1036Ε

Αρ. Πρωτ.: 1813 04-08-2020
ΑΔΑ:  ΨΕ2Α469ΗΡ8-ΚΒΣ
Ειδικότητα:

ΓΕΩΛΟΓΟΣ

Αντικείμενο  Θέσης:

Ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση ορυκτολογικών και πετρογραφικών χαρακτηριστικώνστείρων υλικών από επιφανειακές λιγνιτικές εκμεταλλεύσεις. Διάχυση των αποτελεσμάτων τουέργου.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο, στοπλαίσιο των ακόλουθων πακέτων εργασίας του έργου:

 WP1: Identification and viability assessment of potential uses for spoil dumps, και συγκεκριμένα στο Task 1.3: Identification and viability assessment of sustainablerevitalisation activities.

 WP4: Ground improvement, monitoring and risk analysis, και συγκεκριμένα στο Task 4.1:Monitoring of site behavior.

 WP5: Reporting,

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Αθήνα, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-08-2020 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο211 1069544 ή στο email: manoukian@certh.gr (κα. Ε. Μανουκιάν).