Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας (Bioproduction System for Circular Precision Farming)» με ακρωνύμιο «BIOCIRCULAR» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03987
[416 - 4312] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
03 Απρ 2019


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέρμη Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 20, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

416

Αριθ. Πρ. 4312/03-04-2019
ΑΔΑ: 94ΩΑ469ΗΡ8-Τ96
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο  Έργου:

Εφαρμογή μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας στη διαχείριση καλλιεργειών

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρακάτω Ενότητας Εργασίας του έργου:
ΕΕ1: Πολυ-παραγοντική αλληλεπίδραση εμπλεκόμενων φορέων
Συμμετοχή στα Παραδοτέα: Π.1.3. Αξιολόγηση πρώτου κύκλου ανάπτυξης τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας.
ΕΕ2: Διαχείριση καλλιεργειών
Συμμετοχή στα Παραδοτέα: Π2.1. Μελέτη για την επίδραση της λίπανσης στο περιβαλλοντικό κόστος της καλλιέργειας του αραβοσίτου.
ΕΕ5: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας
Συμμετοχή στα Παραδοτέα: Π5.1. Απαιτήσεις συστήματος BIOCIRCULAR, Π5.2. IoT backend και API, Π5.3 Γραφικό περιβάλλον τελικού χρήστη, Π5.4. Έκθεση πιστοποίησης καλής λειτουργίας
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 22-04-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210-96740 ή στο email: ohadjidim@ireteth.certh.gr.