Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «RAFF: Risk Assessment of Final Pits During Floodings»
[783Ε- 000134] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
08 Μαρ 2019


Αθήνα, Μάρτιος 08, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

783Ε

Αρ. πρωτ. 000134 / 08-03-2019
ΑΔΑ: Ψ7Ω1469ΗΡ8-847
Ειδικότητα:

Γεωτεχνικός Μηχανικός

Αντικείμενο Θέσης:

Αριθμητικές αναλύσεις ευστάθειας πρανών με χρήση λογισμικών προγραμμάτων γεωτεχνικής μηχανικής, και συγκεκριμένα: Διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς πρανών, υπό την επίδραση υδατικών ροών και μεταβαλλόμενων υδατικών συνθηκών. Προσομοίωση δοκιμών φυγοκεντριστή (σε προβλήματα ευστάθειας πρανών), με έμφαση στη βαθμονόμηση παραμέτρων καταστατικών προσομοιωμάτων. Προσδιορισμός βέλτιστου καταστατικού προσομοιώματος εδαφικών υλικών. Πιθανοτικές αναλύσεις γεωτεχνικής αξιοπιστίας και διακινδύνευσης σε προβλήματα ευστάθειας πρανών.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας "WP2: Geotechnical characterization and modeling of reservoir slope" και "WP4: Development of comprehensive models of final pits and risk assessment".
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-03-2019 και ώρα 12:30 μ.μ.   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κ. Aγγελική Διάφα)