Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο «Αναβάθμιση των Ερευνητικών Υποδομών του ΕΑΝΟΣΥΣ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Υβριδικών Συστημάτων Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας ως Εργαλείο για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη (HyEST)»


Θεσσαλονίκη, 24 Ιανουαρίου 2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη Διακήρυξη προς δημοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Αναβάθμιση των Ερευνητικών Υποδομών του ΕΑΝΟΣΥΣ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Υβριδικών Συστημάτων Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας ως Εργαλείο για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη (HyEST)», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Αναβάθμιση των Ερευνητικών Υποδομών του ΕΑΝΟΣΥΣ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Υβριδικών Συστημάτων Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας ως Εργαλείο για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη (HyEST)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010657, προϋπολογισμού 375.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 762/20-02-2018 της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/1.5/10.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ.

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. (Πληροφορίες: Σκλαρή Στυλιανή, τηλ: 2310 498 257, e-mail: sklari@cperi.certh.gr)

 

Συνημμένο αρχείο: Η διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας