Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών» με ακρωνύμιο «AgroTRACE», και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05348 »
[457 - 4503] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
13 Φεβ 2020


Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 13, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

457

Αρ. πρωτ. 4503/ 13-02-2020
ΑΔΑ:  6ΟΕΘ469ΗΡ8-ΠΔ5
Ειδικότητα:

Μηχανικός Αυτοματισμού ΤΕ

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος ιχνηλασιμότητας νωπών προϊόντων 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων τους:

 

ΕΕ2: Ολοκληρωμένη μεθοδολογία Ιχνηλάτησης νωπών προϊόντων με χρήση τεχνολογιών IoT.

Π.2.1: Ολοκληρωμένη μεθοδολογία Ιχνηλάτησης με χρήση τεχνολογιών IoT.

Π.2.2: Τεχνική έκθεση χρήσης προτύπων GS1

Π.2.3: Επιστημονικό άρθρο χρήσης GS1 προτύπων στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

 

EE3: Σχεδίαση πλατφόρμας και πιλοτικών εφαρμογών Event Capturing & IoT.

Π.3.1: Αρχιτεκτονική σχεδίαση πλατφόρμας ελεγκτή και εφαρμογών

Π.3.2: Τεχνική σχεδίαση λογισμικού και διεπαφών

Π.3.3: Επιστημονικό άρθρο: Εφαρμογών IoT στην ιχνηλασιμότητα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών

 

ΕΕ4: Ανάπτυξη πλατφόρμας και πιλοτικών εφαρμογών Event Capturing & IoT

 

Π.4.1: Δικτυακός τόπος έργου

Π.4.2: Ελεγκτής αισθητήρων και ταυτοποίησης

Π4.3: 1η έκδοση πλατφόρμας

Π.4.4: 1η έκδοση εφαρμογών Event Capturing & IoT

Π.4.5: Αξιολόγηση πλατφόρμας και εφαρμογών

Διάρκεια:

8 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN
CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 03-03-2020 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Βικτώρια-Νικολέττα Παπαδοπούλου, τηλ. 24210 96742 ή στο email: v.papadopoulou@certh.gr  


MoreInfo-icon