Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Secure and Safe Internet of Things» - «SerIoT»
[ΙΠΤΗΛ-20284] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
07 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 07, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20284

Αρ. πρωτ. 20284/ 07-06-2019
 ΑΔΑ:  6ΙΡΣ469ΗΡ8-ΠΑΒ
Ειδικότητα:

Θετικών επιστημών ΠΕ

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στις δραστηριότητες (μελέτη & υλοποίηση) για την ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης, ασφάλειας και μετριασμού επιθέσεων του IoT δικτύου. Συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση της αρχιτεκτονικής τόσο των επιμέρους δομικών στοιχείων αλλά και του τελικού ενοποιημένου συστήματος του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων στο ΙοΤ δίκτυο, αλλά και με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των υποσυστημάτων και την ενσωμάτωση τους στο ολοκληρωμένο σύστημα.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP4 και WP7 του έργου, ενώ θα επεκτείνονται και στις δραστηριότητες σχεδίασης και προετοιμασίας των πιλοτικών δοκιμών του έργου.
Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν τη συμμετοχή:
• στην υλοποίηση των ευφυών αλγορίθμων αναλυτικής και των υποσυστημάτων που θα προσφέρουν δυνατότητες παρακολούθησης, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων εντός του δικτύου, καθώς και στις έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και εκθέσεις προόδου του WP4.
Παραδοτέα:
D4.3 - Design-driven Security Features, Monitors and Validators
D4.4 - IoT Decision Support Toolkit
• στις δραστηριότητες σχεδίασης των εφαρμογών, των εργαστηριακών δοκιμών, των αισθητήρων για την υποστήριξη των πιλότων του έργου, αλλά και συμμετοχή στις δραστηριότητες ενσωμάτωσης της ολοκληρωμένης πλατφόρμας, καθώς και στις έγγραφες αναφορές και παρουσιάσεις του έργου και εκθέσεις προόδου του WP7.
Παραδοτέο:
D7.4 - Integrated SerIoT system prototypes
• στις δραστηριότητες πιστοποίησης και επιστημονικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-06-2019 και ώρα 12:00   
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 22-07-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιο).