Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «MoBile Robotic PlAtforms for ACtive InspeCtion and Harvesting in AgricUltural AreaS» - «BACCHUS»
[496-4649] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
01 Δεκ 2020


Βόλος, Δεκέμβριος 01, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

496

Αρ. πρωτ. 4649/ 01-12-2020
ΑΔΑ:  Ψ1Ξ7469ΗΡ8-ΝΙΕ
Eιδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάλυση οπτικών δεδομένων φυτικής παραγωγής και ενσωμάτωση τους στο σύστημα BACCHUS

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο,
στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και παραδοτέων του έργου:
WP3: Autonomous Mobile Robotic Platforms and embedded modules
T3.3 Automated gripper design and grasp planning for onsite manipulation
T.3.4 Navigation Data processing and sensor fusion
D3.3 Automated gripper design and grasp planning for onsite manipulation
D3.4 Navigation Data processing and sensor fusion
WP5: High Level Cognition & Soft Toolkits
T5.1 Simultaneous localization and mapping
T5.2 Curiosity driven exploration and active inspection for assessing crops
T5.3 Design and development of 3D visualization system
Τ5.4 Design and development of a data management system
Τ5.5 BACCHUS Knowledge Base and integrated Decision Support System
D.5.1 BACCHUS localization and mapping engines (Initial)
D5.2 Curiosity driven exploration and active inspection for assessing crops (Initial)
D5.3 3D visualization system (Initial)
D5.5 Curiosity driven exploration and active inspection for assessing crops (Final)
D5.6 3D visualization system (Final)
D5.7 Data management system (Final)
D5.8 BACCHUS Knowledge Base and integrated Decision Support System (Final)

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, 10Ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης BALKAN CENTRE, Θέρμη-
Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 17-12-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη).