Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ««Resilience Officer for Social Emergencies» - «RespOnSE»
[ΙΠΤΗΛ-20301] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
10 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 10, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20301

Αρ. πρωτ. 20301 / 10-06-2019
 ΑΔΑ:  6Λ2Μ469ΗΡ8-ΨΦΖ
Ειδικότητα:

Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στις δράσεις του έργου για την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνικής ερευνητικής δραστηριότητας με βάση τις διαθέσιμες τεχνολογίες του ΕΚΕΤΑ και των άλλων εταίρων του έργου, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων κατάρτισης, για την παροχή συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Συμμετοχή στα σχετικά παραδοτέα καθοδήγησης της διαδικασίας αξιολόγησης και του ποιοτικού ελέγχου του έργου, σχεδίασης πλάνου διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων και κατάρτισης ενός διακρατικού προγράμματος σπουδών SRO.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το έργο RespOnSE στοχεύει στην εκπαίδευση και ενημέρωση μεταξύ όλων των φορέων (κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών, επιχειρήσεων κ.λπ.) που αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αφορούν σε περιπτώσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών/ανθρωπιστικής κρίσης. Σκοπός του έργου είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης σε τομείς Πολιτικής Προστασίας/Ανθρωπιστικής Βοήθειας κλπ. προς βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανωτέρω φορέων.
Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την τεχνική ερευνητική δραστηριότητα, ιδίως όσον αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων κατάρτισης, για την παροχή συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων που ενσωματώνουν τεχνικές σχεδιασμού εκκένωσης, μοντέλα προσομοίωσης ανθρώπινης συμπεριφοράς και μεθόδους λήψης αποφάσεων σε θέματα κρίσιμων καταστάσεων (περιβαλλοντολογικά, ανθρωπιστική κρίση κτλ). Επίσης θα συμμετέχει στα σχετικά παραδοτέα καθοδήγησης της διαδικασίας αξιολόγησης και του ποιοτικού ελέγχου του έργου, σχεδίασης του πλάνου διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων και την αντίδραση των εταίρων αντίδρασης, πρόληψης, κτλ, και κατάρτισης ενός διακρατικού προγράμματος σπουδών SRO.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-06-2019 και ώρα 12:00 
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 25-07-2019 και ώρα 12:00  
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κωνσταντίνο).