Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ», με ακρωνύμιο «CAVE3» και κωδικό έργου Τ6ΥΒΠ-00247
[508- 4661] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
04 Δεκ 2020


Βόλος, Δεκέμβριος 04, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

508

Αρ. Πρωτ.: 4661/ 04-12-2020
ΑΔΑ:  6ΓΜΔ469ΗΡ8-39Ι
Ειδικότητα:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο  Θέσης:

Ανάπτυξη τεχνολογιών εργαστηρίου ανοιχτής θέασης σπηλαίου

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων:

ΕΕ.1. Ανάλυση Απαιτήσεων

Π1.2 Έκθεση υφιστάμενης τεχνολογικής κατάστασης  (Μ6)

ΕΕ.2. Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Ψηφιακής Πλατφόρμας & Εργαστηρίων

Π2.1  Έκθεση τεχνικών προδιαγραφών (Μ7)

ΕΕ.3. Ψηφιοποίηση Διαδρομών & Ευρημάτων

Π3.1 Βάση δεδομένων ψηφιακών εκθεμάτων (Μ24)

ΕΕ.4. Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών & Εργαστηρίων

Π4.1 Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και serious games (Μ21)

ΕΕ.5. Πιλοτική Εφαρμογή & Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Π5.1 Έκθεση αξιολόγησης εφαρμογών και εργαστηρίων (Μ33)

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Κουταρέλια 102Α, Βόλος

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ.  24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanaki@certh.gr