Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated Novel Processes for the sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE»
[878E-652] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
21 Αυγ 2019


Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 21, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

878E

Αρ. πρωτ.

652/21.08.19

ΑΔΑ: 7ΜΔ7469ΗΡ8-6Δ4
Ειδικότητα: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης:

Διαχείριση καινοτομίας έργου (Innovation manager) με καθήκοντα την τεκμηρίωση των στοιχείων καινοτομίας του έργου, τον εντοπισμό εσωτερικών και εξωτερικών ευκαιριών/τάσεων καινοτομίας για ενσωμάτωσή τους στον προγραμματισμό υλοποίησης, την υποστήριξη των στρατηγικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων του έργου για την προώθηση της καινοτομίας στις δράσεις υλοποίησης και την επιχειρησιακή μεταφορά τους σε παραγωγικό επίπεδο. Ανάπτυξη δράσεων διαμεσολάβησης καινοτομίας με τελικούς χρήστες και δράσεων συνέργειας με αντίστοιχα έργα και δράσεις για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ανάπτυξη και Επικαιροποίηση του σχεδίου διαχείρισης δεδομένων του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ 1 του έργου και συγκεκριμένα των Παραδοτέων (Output) 1.1 και 1.2.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 06-09-2019 και ώρα 10:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,

Πτέρυγα Α, γρ. 310β

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498182 ή στο email: chkaras@cperi.certh.gr (κ. Χ. Καραστογιαννίδου)