Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέση έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας (Bioproduction System for Circular Precision Farming)» με ακρωνύμιο «BIOCIRCULAR» και κωδικό MIS 5032808/Τ1ΕΔΚ-03987
[513/4749] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
10 Φεβ 2021


Θέρμη, Φεβρουάριος 10, 2021 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

513

Αρ. Πρωτ.: 4749/ 09-02-2021
ΑΔΑ:  979Χ469ΗΡ8-ΙΣ7
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο  Θέσης:

Ανάλυση εμπορικής αξιοποίησης και βιωσιμότητας συστήματος BIOCIRCULAR 

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 7 (ΕΕ7: Εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα έργου) του έργου.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, θα συνεισφέρει στα ακόλουθα παραδοτέα:

Π.7.1: Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τμηματοποίηση της αγοράς σε ζητήματα αειφορίας και ηθικής παραγωγής

Π.7.2: Ανάλυση Activity Based Costing της εσωτερικής αλυσίδας προστιθέμενης αξίας προϊόντος

Π.7.3: Τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης επίδοσης (φόρμες, λειτουργικοί «πράσινοι» και οικονομικοί δείκτες)

Π.7.4: Μελέτη βιωσιμότητας Ελληνικής αγοράς «πράσινων» γαλακτοκομικών προϊόντων και προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης μείγματος μάρκετινγκ (σήμανση, branding, τιμολόγηση κλπ.)

Π.7.5: Μνημόνια συνεργασίας με εκπαιδευτικούς οργανισμούς για την από κοινού προσφορά (συμβατικών και εξ αποστάσεως) υπηρεσιών κατάρτισης

Π.7.6.: Μελέτη εφαρμοσιμότητας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου μέσω διαφοροποίησης του τελικού «προϊόντος» βάσει αναγκών των χρηστών

Διάρκεια:

3 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-02-2021 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά  στην κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ.  24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr