Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ReSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment» - «STARGATE»
[ΙΒΟ-4421] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
01 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 01, 2019 - Το ΙΒΟ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

433

Αρ. πρωτ. 4421/ 01-11-2019
 ΑΔΑ:  ΨΝ34469ΗΡ8-ΣΙΙ
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

Αντικείμενο Θέσης:

Υπηρεσίες κλίματος για διαχείριση μικροκλίματος και κλιματικά έξυπνες αγρονομικέςαποφάσεις. Μέθοδοι και εργαλεία για κλιματικά έξυπνη λήψη αποφάσεων στην γεωργίακαι λήψη αποφάσεων διαχείρισης υδατικών πόρων έξυπνα προσαρμοσμένων στηνκλιματική αλλαγή.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Aνάπτυξη συστήματος υπερτοπικών πληροφοριών κλίματος του STARGATE γιαδιαχείριση μικροκλίματος. Aνάπτυξη συστήματος κλιματικά έξυπνων εργαλείωναποφάσεων διαχείρισης υδατικών πόρων προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και συγγραφή των σχετικών παραδοτέων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 4, 5, 7 και8 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D4.5, D4.12, D5.1, D5.2, D5.4, D5.5,D5.6, D5.7, D5.8, D5.9, D5.10, D7.3, D7.18, D8.3, D8.5 and D8.6 και στα οποίασυμμετέχει το ΕΚΕΤΑ-ΙΒΟ.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωσηπαραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τονΕπιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης,BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 18-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίεςτηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-ΜαρίαΧατζηδήμου).