Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs» - «RENAISSANCE»
[ΙΠΤΗΛ-21087] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 13, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21087

Αρ. πρωτ. 21087/ 13-11-2019
ΑΔΑ:  9Η9Ρ469ΗΡ8-ΣΟΗ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και υλοποίηση της ολιστικής συνεργατικής πλατφόρμας διαχείρισης ενέργειας για τις τοπικές ενεργειακές κοινότητες του έργου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική σχεδίαση και την υλοποίηση υποσυστημάτων της προτεινόμενης πλατφόρμας για διαχείριση των πόρων των ενεργειακών κοινοτήτων, με τη σχεδίαση και υλοποίηση τεχνολογιών πρόβλεψης παραγωγής και βελτιστοποίησης χρήσης των διανεμημένων πόρων των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς και του συστήματος λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο της σχεδίασης θα γίνει εκτενής ανάλυση της βιβλιογραφίας για μηχανισμούς δημιουργίας κινήτρων για τις κοινότητες, προκειμένου να συμμετέχουν σε προγράμματα προσφοράς-ζήτησης και υλοποίηση αντίστοιχων μεθόδων παιχνιδοποίησης, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο προτεινόμενο σύστημα λήψης αποφάσεων

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδης Δημοσθένης).