Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας (Bioproduction System for Circular Precision Farming)» με ακρωνύμιο «BIOCIRCULAR» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03987
[4432-437] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Νοε 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

437

Αρ. Πρωτ.: 4432 /12-11-2019
ΑΔΑ:  ΩΛΝΚ469ΗΡ8-4ΞΑ
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:
  1. Περιβαλλοντική εκτίμηση και ανάλυση βιωσιμότητας κυκλικού συστήματος αγροτικής παραγωγής
  2. Συγγραφή παραδοτέων έργου
  3. Συμμετοχή στην συγγραφή της έκθεσης δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας του στο πλαίσιο του Παραδοτέου με α/α 2.1 και τίτλο «Μελέτη για την επίδραση της λίπανσης στο περιβαλλοντικό κόστος της καλλιέργειας του αραβόσιτου», του Παραδοτέου με α/α 4.1 και τίτλο «Έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξεταζόμενων προϊόντων», του Παραδοτέου με α/α 4.2 και τίτλο «Διαδικασίες απόδοσης περιβαλλοντικής πιστοποίησης προϊόντων γάλακτος», του Παραδοτέου με α/α 5.4 και τίτλο «Έκθεση πιστοποίησης καλής λειτουργίας», του Παραδοτέου με α/α 7.1 και τίτλο «Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τμηματοποίηση της αγοράς σε ζητήματα αειφορίας και ηθικής παραγωγής, του Παραδοτέου με α/α 7.3 και τίτλο «Τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης επίδοσης (φόρμες, λειτουργικοί ‘πράσινοι και οικονομικοί δείκτες’)», του Παραδοτέου με α/α 7.4 και τίτλο «Μελέτη βιωσιμότητας Ελληνικής αγοράς ‘πράσινων’ γαλακτοκομικών προϊόντων και προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης μείγματος μάρκετινγκ (σήμανση, branding, τιμολόγηση κλπ.) και του Παραδοτέου με α.α 7.6 με τίτλο «Μελέτη εφαρμοσιμότητας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου μέσω διαφοροποίησης του τελικού ‘προϊόντος’ βάσει αναγκών των χρηστών».

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

ΕΕ2:Διαχείριση Καλλιεργειών

ΕΕ4: Επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος

ΕΕ5: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας BIOCIRCULAR

EE7: Εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα έργου

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, δια ζώσης) με την ερευνητική ομάδα του ΙBO και τους άλλους εταίρους του έργου για την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των παραπάνω παραδοτέων.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Balkan Center, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-11-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr