Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καταλυτικών υλικών για διεργασίες αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων προς παραγωγή βιο- προϊόντων, βιο- λιπασμάτων και βιο- καυσίμων (AGRO-VALUE)»


Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενέκρινε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της Διακήρυξης προς δημοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καταλυτικών υλικών για διεργασίες αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων προς παραγωγή βιο-προϊόντων, βιο-λιπασμάτων και βιο-καυσίμων (AGRO-VALUE)», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καταλυτικών υλικών για διεργασίες αξιοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων προς παραγωγή βιο-προϊόντων, βιο-λιπασμάτων και βιο-καυσίμων (AGRO-VALUE)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010628, προϋπολογισμού 645.161,29€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 761/20-02-2018 της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/1.6/10.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ.