Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated Novel Processes for the sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE»
[875E-656] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
21 Αυγ 2019


Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 21, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

875E

Αρ. πρωτ.

656/21.08.19

ΑΔΑ: Ψ5ΜΤ469ΗΡ8-ΙΚΣ
Ειδικότητα: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης:

Διαχείριση (project manager) του έργου «Integrated Novel Processes for the sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE» με καθήκοντα τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου καθώς και την επιχειρησιακή επίβλεψη και διαχείριση του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του έργου (MES).
Ειδικότερα περιλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών δεικτών του έργου. Την οργάνωση αρχείου του έργου, την επίβλεψη της ομάδας έργου του ΕΚΕΤΑ, τον έλεγχο της έγκαιρης προετοιμασίας των Παραδοτέων, την παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού του έργου, καθώς και της επιμέρους απορρόφησης ανά «Πακέτο Εργασίας».
Τήρηση αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων του έργου σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, το οικονομικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα, διαχείριση και διασφάλιση ροής πληροφοριών με τους εταίρους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου της πράξης (Τεχνική Γραμματεία και Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος “ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020”) και τη συγγραφή των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ 1 του έργου και συγκεκριμένα των Παραδοτέων (Output) 1.1 και 1.2.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 06-09-2019 και ώρα 10:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,

Πτέρυγα Α, γρ. 310β

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498182 ή στο email: chkaras@cperi.certh.gr (κ. Χ. Καραστογιαννίδου)