Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα» - «Take-A-Breath» και κωδικό 5030881/Τ1ΕΔΚ-03832
[ΙΠΤΗΛ - 20304] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
10 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20304

Αρ. Πρωτ.: 20304 / 10-06-2019
ΑΔΑ:  Ψ5ΧΘ469ΗΡ8-ΓΕΓ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο  Θέσης:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ευφυούς πλατφόρμας αυτοδιαχείρισης και εξατομικευμένης καθοδήγησης με υποβοήθηση αισθητηρίων συστημάτων και ιατρικής συμπερασματολογίας.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη της ευφυούς πλατφόρμας αυτοδιαχείρισης και εξατομικευμένης καθοδήγησης. Στη συνέχεια, αναμένεται να ασχοληθεί με τη μοντελοποίηση ασθενών, την ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης ακουστικών σημάτων για εξαγωγή χαρακτηριστικών, την ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών αυτών στη συσκευή εισπνοής φαρμάκου, καθώς και με την αξιολόγηση των πρωτοτύπων. Επιπλέον, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη αλγορίθμων ιατρικής συμπερασματολογίας και την ολοκλήρωση του συστήματος.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ 2: Κλινική Μελέτη – Πρωτόκολλο Δοκιμών και Μετρήσεων
ΕΕ 3: Ευφυής Συσκευή Ορθής Χρήσης Εισπνοής Φαρμάκου μέσω Δικτύου Ασύρματων Αισθητήρων
ΕΕ 4: Ευφυής Πλατφόρμα Αυτοδιαχείρισης και Εξατομικευμένης Καθοδήγησης
ΕΕ 5: Σύστημα Κλινικής Παρακολούθησης και Ιατρικής Υποστήριξης
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-06-2019 και ώρα 12:00

ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 25-07-2019 και ώρα 12:00 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Βότη Κωνσταντίνο τηλ. 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr.