Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart mobILity at the European land borders» – «SMILE»
[16706]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16706 / 05-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16706
ΑΔΑ: 6ΟΘΗ469ΗΡ8-2ΤΜ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Το ερευνητικό έργο SMILE προτείνει ένα νέο σχέδιο κινητικότητας που απευθύνεται στα σύγχρονα χερσαία σημεία ελέγχου συνόρων, μέσω του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης σε σχετικά περιβάλλοντα μιας πρωτότυπης αρχιτεκτονικής διαχείρισης, για την ακριβή επαλήθευση στοιχείων, αυτόματου ελέγχου, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των ροών ατόμων στα προαναφερθέντα χερσαία σημεία ελέγχου. Αξιοποιεί τις δυνατότητες έξυπνων συσκευών για ασφαλή και αξιόπιστη ταυτοποίηση μέσω βιομετρικού ελέγχου, ερευνώντας την δυνατότητα αξιοποίησής τους σε μια πολυτροπική βιομετρική διαδικασία ταυτοποίησης η οποία συμπληρώνει/εμπλουτίζει τις υπάρχουσες μεθόδους ταυτοποίησης. Επί πλέον, το σχέδιο κινητικότητας του SMILE χτίζεται πάνω σε τεχνολογίες ιδιωτικής υποδομής νέφους, που επικοινωνούν απομακρυσμένα με τις φορητές συσκευές του SMILE μέσω μιας ασφαλούς πύλης. Το οικοσύστημα του SMILE απευθύνεται στα χερσαία σύνορα της ΕΕ, τα οποία θα αποτελέσουν τους ευεργετούμενους της προτεινόμενης λύσης. Η προτεινόμενη πλατφόρμα και η επιχειρησιακή δομή που θα αναπτυχθούν, θα δοκιμαστούν/ελεγχθούν μέσω πανευρωπαϊκών δοκιμών σε 3 σημεία ελέγχου χερσαίων συνόρων. Οι λειτουργικές παράμετροι των επιμέρους τεχνολογιών και της συνολική λύσης θα επικυρωθούν και θα αξιολογηθούν με βάση παραμέτρους που αφορούν στο κόστος, την επίδοση, την αποτελεσματικότητα και την χρηστικότητα τους. Τα σενάρια χρήσης θα υποστηριχθούν από διαφορετικά σχέδια αρχιτεκτονικής, τα οποία θα κατηγοριοποιηθούν με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Οι τελικοί χρήστες (σημεία χερσαίου ελέγχου συνόρων) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα εγκαταστήσουν και θα αξιολογήσουν την προτεινόμενη λύση σε καταστάσεις κανονικής λειτουργίας καθώς και σε καταστάσεις ανάγκης σε ένα εύρος δραστηριοτήτων. Το έργο SMILE στοχεύει στο (1) να ελαχιστοποιήσει την έκθεση των αρχών σε κινδύνους ασφαλείας και απειλές και (2) να τις βοηθήσει να ανταποκριθούν με επιτυχία σε καταστάσεις ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα να τους απαλλάξει από την αχρείαστη και δαπανηρή διαδικασία του να εντοπίσουν, αποκτήσουν και χρησιμοποιήσουν τις απαραίτητες τεχνολογίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι εταίροι που διαχειρίζονται χερσαία σημεία ελέγχου συνόρων θα αναπτύξουν και θα αξιολογήσουν το προτεινόμενο ασφαλές και αξιόπιστο οικοσύστημα σε δύο σενάρια χρήσης (στη Ρουμανία & στην Βουλγαρία), για τα οποία το σύστημα του SMILE θα προσαρμοστεί κατάλληλα.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την συλλογή προδιαγραφών, την σχεδίαση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση πολυτροπικού βιομετρικού συστήματος αναγνώρισης ανθρώπου με χρήση καμερών ή/και άλλων αισθητήρων, καθώς και την ενσωμάτωσή του στο συνολικό σύστημα του έργου.

Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Δ. Ιωαννίδης).