Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies» - «ΙnteGRIDy»
[538Ε - 4451] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
12 Δεκ 2017


Θέρμη, Δεκέμβριος 12, 2017 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

538Ε

ΑΔΑ: ΩΒΟΣ469ΗΡ8-73Η
Ειδικότητα:

Μαθηματικός

Αντικείμενο  Έργου:

Βέλτιστος προβλεπτικός έλεγχος με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων, βελτιστοποίηση στρατηγικών διαχείρισης και προσομοίωση λειτουργίας αυτόνομων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μαθηματική μοντελοποίηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης σε τοπολογία αυτόνομου δικτύου. Ανάπτυξη-βελτιστοποίηση στρατηγικών διαχείρισης ενέργειας και ανάλυση αποτελεσμάτων βέλτιστου προβλεπτικού ελέγχου των παραπάνω συστημάτων σε τοπολογία αυτόνομου δικτύου. Ανάπτυξη διεπαφών επικοινωνίας για τη διαχείριση αυτών.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη μαθηματική μοντελοποίηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, κυψέλη καυσίμου, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου, μπαταρίες) και εφαρμογή λειτουργίας σε αυτόνομα δίκτυα, την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση στρατηγικών διαχείρισης και διανομής ενέργειας και την ανάλυση εφαρμογής βέλτιστου προβλεπτικού ελέγχου σε τοπολογία αυτόνομου δικτύου ανανεώσιμων πηγών.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP4: InteGRIDy Distribution Grid Optimization Framework και συγκεκριμένα των παραδοτέων D4.2: InteGRIDy Modelling Mechanisms, D4.3: InteGRIDy Operation Analysis Framework, D4.4: InteGRIDy Decision Making & Optimization Mechanisms Report.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στo 2310498112 ή στο email: cperi@cperi.certh.gr (κα. Αχίλλα Θωμαΐδα).