Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Direct Primary Coal Liquefaction via an Innovative Co-processing Approach with Waste and Petroleum Feedstocks» - «DIRPRIMCOAL»
[4370]@ ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ
06 Οκτ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 06, 2017 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

4370/06-10-2017

ΑΔΑ:   Ω93Η469ΗΡ8-ΙΞΟ
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Χημικού Μηχανικού

Αντικείμενο Έργου: 

Χαρακτηρισμός και αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς στερεών υπολειμμάτων από διεργασίες υγροποίησης κατά τη θερμοχημική μετατροπή τους σε συνθήκες αεριοποίησης και καύσης.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 1. Θερμοχημική μετατροπή στερεών αποβλήτων υπό συνθήκες αεριοποίησης και καύσης.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας (WP) 4: Characterisation of primary coal liquids and residues του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου D4.5 Residue characterisation
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με εργαστηριακές δοκιμές καύσης και αεριοποίησης στερεών υπολειμμάτων προερχόμενων από διεργασίες υγροποίησης (direct coal liquefaction) άνθρακα και βιομάζας, σε σύστημα θερμοβαρυτικής ανάλυσης, με ταυτόχρονη διερεύνηση της δραστικότητας των αποβλήτων και την κινητική προσομοίωση της συμπεριφοράς τους κατά τη θερμική μετατροπή τους σε περιβάλλον οξείδωσης και αεριοποίησης
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-10-2017 και ώρα 14:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες
:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310-498302 ή στο email: vakla@cperi.certh.gr  (κ. Σταυρούλα Βακλά)

).