Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δυναμικός Έλεγχος Ποιότητας σε Γραμμές Παραγωγής με χρήση Ευφυών Αυτόνομων Οχημάτων»-«Q-CONPASS» και κωδικό 5048497 / Τ6ΥΒΠ-00238
[ΙΠΤΗΛ-22085] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
27 Φεβ 2020


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 27, 2020 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

22085
Αρ. Πρωτ.: 22085/ 27-02-2020
ΑΔΑ:  9ΗΥΓ469ΗΡ8-Τ6Ξ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός  Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων λογισμικού για πλοήγηση κινητής ρομποτικής πλατφόρμας, η οποία θα υποστηρίζεται από σημασιολογική μοντελοποίηση του χώρου και των διαδικασιών λειτουργίας εργοστασιακής μονάδας.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση μεθόδων και συστημάτων λογισμικού για πλοήγηση κινητής ρομποτικής πλατφόρμας, η οποία θα υπστηρίζεται από σημασιολογική μοντελοποίηση του χώρου και των διαδικασιών λειτουργίας εργοστασιακής μονάδας.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

EE1: Ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές και αρχιτεκτονική συστήματος

ΕΕ2: Σύστημα χαρτογράφησης και ρομποτικής πλοήγησης

ΕΕ4: Ευφυές σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και ολοκλήρωση πλατφόρμας

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.