Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A POsitive Energy CITY Transformation Framework» - «POCITYF»
[ΙΠΤΗΛ-21086] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 13, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21086

Αρ. πρωτ. 21086/ 13-11-2019
ΑΔΑ:  ΨΗ65469ΗΡ8-ΓΒΔ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Έρευνα και σχεδιασμός ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης υποδομών και δικτύων στo πλαίσιo των Έξυπνων Πόλεων 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα, υλοποίηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιακής διαχείρισης δεδομένων στo πλαίσιo των Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities).

Στo πλαίσιo του έργου θα αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα πλατφορμών για Έξυπνες Πόλεις και θα γίνει επέκταση της προτεινόμενης πλατφόρμας ψηφιακής διαχείρισης πληροφορίας που συλλέγεται σε επίπεδο πόλης. Η πλατφόρμα θα διαχειρίζεται δεδομένα που σχετίζονται με τους βασικούς άξονες του έργου όπως η εφαρμογή λύσεων για το μετασχηματισμό υπαρχόντων και νέων κτιρίων σε κτίρια Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου («Energy Positive»), η εφαρμογή στρατηγικών ευελιξίας δικτύου καθώς και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, υποστηριζόμενων από πλατφόρμες Τεχνικών Διαχείρισης και Απόκρισης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Demand Side Management) για τη βελτιστοποίηση ενεργειακών ροών, καινοτόμων λύσεων ηλεκτροκίνησης και λύσεων που σκοπό έχουν να συνδέσουν τις υφιστάμενες διαθέσιμες Πλατφόρμες Πληροφοριών σε επίπεδο Πόλεων με καινοτόμες εφαρμογές για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τη συνεργασία τους με τους ενδιαφερόμενους φορείς της πόλης και της βιομηχανίας.

Ο υποψήφιος αναμένεται να συμμετέχει στη λειτουργική σχεδίαση, μοντελοποίηση και συντονισμό της υλοποίησης των επιμέρους υποσυστημάτων της εν λόγω ψηφιακής πλατφόρμας με χρήση εργαλείων και εφαρμογών ανοιχτού κώδικα και προτυποποιημένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος απαιτείται να διαθέτει ανάλογη εμπειρία και γνώση λύσεων που αναπτύσσονται στο τομέα του διαδικτύου των αισθητήρων (IoT).

Η παραπάνω πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθεί πιλοτικά στις 2 πόλεις-φάρους του έργου, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδης Δημοσθένης).