Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αστικής καλλιέργειας και πρασίνου ως μέσου για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ποιότητας και της κοινωνικής συνοχής σε αστικές περιοχές»
[507- 4660] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
04 Δεκ 2020


Βόλος, Δεκέμβριος 04, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

507

Αρ. Πρωτ.: 4660/ 04-12-2020
ΑΔΑ:  ΡΕΛΝ469ΗΡ8-ΟΞΨ
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο  Θέσης:

Ορισμός προδιαγραφών και καλών πρακτικών αστικής καλλιεργητικής δραστηριότητας 

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο της παρακάτω Ενότητας Εργασίας του έργου και των αντίστοιχων παραδοτέων:

ΕΕ.2. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυση απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος

Π2.1  Έκθεση  καταγραφής  καλών πρακτικών αστικής καλλιεργητικής δραστηριότητας  σε  διεθνές επίπεδο

Π2.2 Έκθεση απαιτήσεων πληροφοριακού συστήματος 

Π2.3 Προδιαγραφές αστικών χώρων για την ανάπτυξη καλλιεργητικής δραστηριότητας από πολίτες

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ.  24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanaki@certh.gr