Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Market Uptake Support for Intermediate Bioenergy Carriers» - «MUSIC»
[864Ε - 613] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
31 Ιουλ 2019


Αθήνα, Ιούλιος 31, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

864Ε

Αρ. πρωτ.

613/31-07-2019

ΑΔΑ: 6ΥΖΧ469ΗΡ8-ΒΗ7
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός
Αντικείμενο  Θέσης:

Επισκόπηση και διαμόρφωση προτάσεων ενσωμάτωσης τεχνολογιών παραγωγής ενδιάμεσων βιοενεργειακών φορέων (IBCs) σε βιομηχανικούς κλάδους.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί αναμένεται να συμμετέχει στα ακόλουθα πακέτα εργασίας του έργου:
Πακέτο εργασίας 1
Συμμετοχή στις εσωτερικές συναντήσεις του έργου, προετοιμασία παρουσιάσεων και εσωτερικών αναφορών προς τον συντονιστή του έργου και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πακέτο εργασίας 2
Συμμετοχή στις δραστηριότητες του έργου που αφορούν την αποτύπωση του πλαισίου αναφοράς για τους ενδιάμεσους βιοενεργειακούς φορείς στην Ευρώπη. Συμμετοχή στη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων της ενότητας εργασίας, π.χ. «D2.1 Series of PPT presentations on lessons learned from earlier projects», «D2.2 Description of IBC market potential», «D2.3 EU and national regulatory framework: present and future developments», «D2.4 Summary paper for policy makers».
Πακέτο εργασίας 6
Συντονισμός του πακέτου εργασίας με στόχο τη διαμόρφωση συστάσεων και προτάσεων ενσωμάτωσης τεχνολογιών παραγωγής ενδιάμεσων βιοενεργειακών φορέων σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, καθώς και διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. Συμμετοχή στη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων της ενότητας εργασίας, π.χ. « D6.1 White papers on IBC technologies and state of art», « D6.2 Sector perspectives on IBCs», « D6.3 Guidance Document for IBC project development», « D6.4 Policy Recommendations on IBCs», « D6.5 Feedback from advocacy actions».
Πακέτο εργασίας 7
Συμμετοχή στην προετοιμασία της Βιομηχανικής Πλατφόρμας του έργου (π.χ. επικοινωνία με εκπροσώπους βιομηχανιών), στην κατάρτιση βάσης δεδομένων με φορείς της αγοράς, στη διενέργεια ερευνών με αντιπρόσωπους βιομηχανιών καθώς και σε σχετικές συναντήσεις και επιχειρηματικές αποστολές στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας. Συμμετοχή στη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων της ενότητας εργασίας, π.χ. « D7.1 Database of market actors», «D7.2 Results of the industry survey».
Πακέτο εργασίας 8
Προετοιμασία και μετάφραση επικοινωνιακού υλικού του έργου (π.χ. φυλλάδια), παρουσίαση
Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-08-2019 και ώρα 13:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125, Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).