Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών – CO2-BioProducts» και κωδικό MIS 5031682,
[853Ε - 483] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
10 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

853Ε

Αρ. Πρωτ.: 483 / 10-06-2019
ΑΔΑ:  ΨΤΓΗ469ΗΡ8-ΑΨΙ
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης Συντονισμός και καθοδήγηση της Ερευνητικής Ομάδας του Έργου για την υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ) και των παραδοτέων (Π) του έργου
Παραδοτέα/ Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στα πλαίσια των εξής Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ) του έργου:
ΕΕ1: Επιλογή και βελτιστοποίηση στελεχών μικροφυκών
ΕΕ2: Βέλτιστες διεργασίες καλλιέργειας μικροφυκών υπό κλίμακα
ΕΕ3: Διαχωρισμός και κλασμάτωση βιομάζας μικροφυκών
ΕΕ4: Χαρακτηρισμός βιομάζας και προστασία βιοενεργών συστατικών και
EE5: Ανάλυση αειφορίας της ολοκληρωμένης διεργασίας υπό κλίμακα.
Και ειδικότερα των κάτωθι Παραδοτέων (Π) του έργου:
Π1.4: Έλεγχος σύστασης βιομάζας και υγρού καλλιέργειας
Π2.3: Επιτυχής κλιμάκωση καλλιεργειών μικροφυκών
Π2.5: Βελτιστοποίηση καινοτόμων φωτό-βιοαντιδραστήρων
Π3.1: Βέλτιστος διαχωρισμός και αφυδάτωση βιομάζας
Π4.1: Πλήρης χαρακτηρισμός της βιομάζας και των συστατικών της
Π5.1: Λογισμικό προσομοίωσης διεργασιών
Π5.2: Τεχνική ανάλυση του βιοδιυλιστηρίου και
Π5.3: Ανάλυση αειφορίας της προτεινόμενης τεχνολογίας.
Διάρκεια:

01 μήνας

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-06-2019 και ώρα 10:00

ΝΕΑ
Προθεσμία υποβολής: 25-07-2019 και ώρα 10:00  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498 165 ή στο email: pladis@cperi.certh.gr (κος. Π. Πλαδής).