Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ορνίθειου κρέατος μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με πλήρη απουσία χρήσης αντιβιοτικών (Green poultry production, antibiotic free)», με ακρωνύμιο «GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03856
[420 - 4343] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
10 Μαΐου 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Μάιος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

420

Αριθ. Πρ. 4343/10-05-2019
ΑΔΑ:  ΨΛΨΨ469ΗΡ8-6ΣΜ
Ειδικότητα:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο  Έργου:

Προετοιμασία και ανάπτυξη κατασκευαστικών και τεχνικών σχεδίων, σχεδιασμός πρότυπης πειραματικής πτηνοτροφικής μονάδας, περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο σε θέματα που άπτονται της ειδικότητάς του στο πλαίσιο του Παραδοτέου με α/α 1 και τίτλο «Κατασκευαστικά & τεχνικά σχέδια εφαρμογής (as built) και τεύχη μελετών», του Παραδοτέου με α/α 2 και τίτλο «Τεχνική έκθεση για το σχεδιασμό της πτηνοτροφικής μονάδας», του Παραδοτέου με α/α 3 και τίτλο «Πρότυπη πειραματική πτηνοτροφική μονάδα» και του Παραδοτέου με α/α και τίτλο «Τεχνική Έκθεση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων». Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, δια ζώσης) με την ερευνητική ομάδα του ΙBO και τους άλλους εταίρους του έργου για την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των παραπάνω παραδοτέων. Για την υλοποίηση των παραδοτέων, εφόσον απαιτηθεί, θα χρησιμοποιηθούν μόνο open access (ελεύθερης πρόσβασης) λογισμικά και σε καμία περίπτωση εμπορικά λογισμικά που απαιτούν ειδική άδεια χρήσης.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ1: Ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών σε πρότυπο πτηνοτροφείο
ΕΕ2: Περιβαλλοντικές και ενεργειακές μετρήσεις στον πρότυπο πτηνοτροφικό θάλαμο
Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-05-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr