Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Aggregation and Collaboration Tools to enhance cluster network in the maritime sector» - «CLUSTER ACT»
[01/2019 - 9687] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
10 Ιαν 2019


Θέρμη, Ιανουάριος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

01/2019

Αρ. πρωτ. 9687/10-01-2019
 ΑΔΑ: Ψ7Ε4469ΗΡ8-Ψ5Λ
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

(α) Συμμετοχή στην ανάλυση τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της ναυτιλίας και αναγνώριση υφιστάμενων δομών υποστήριξης σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Μεσογείου, (β) Συμμετοχή στη διαμόρφωση και εγκαθίδρυση κατάλληλου μηχανισμού δικτύωσης και συνεργασίας ΜμΕ και ιδιωτών επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας στην περιοχή της Μεσογείου, (γ) Συμμετοχή στην εφαρμογή του προαναφερόμενου μηχανισμού για τη αποτελεσματική σύνδεση ΜμΕ με ιδιώτες επενδυτές
τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό και διαμόρφωση Οδικού Χάρτη για τη δημιουργία κεφαλαίου συγχρηματοδότησης επενδύσεων στην Ελλάδα (δ) Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (capacity building) με έμφαση στην αποτελεσματική μεταφορά εμπειριών ανάπτυξης μιας εθνικής «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» σε περιοχές που υπάρχει η σχετική έλλειψη, (ε) Συμμετοχή στη διαμόρφωση του Πλάνου Επικοινωνίας και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει στη διαμόρφωση του μηχανισμού διασύνδεσης ΜμΕ και ιδιωτών επενδυτών μέσω της καταγραφής υπαρχουσών τεχνολογικών λύσεων, αναγνώρισης των βασικών εμπλεκόμενων φορέων καθώς και καινοτόμων ναυτιλιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως επίσης και υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων που δύνανται να υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτή. Επιπλέον, θα συμμετάσχει ως μέλος στην τεχνική επιτροπή που θα συσταθεί για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής του τελικού μηχανισμού διασύνδεσης ΜμΕ και ιδιωτών επενδυτών, ενώ θα συμμετέχει επίσης και στη διαδικασία αξιολόγησής του αναφορικά με την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηχανισμού δικτύωσης, ο υποψήφιος θα συμμετάσχει στην οργάνωση μιας τοπικής εκδήλωσης δικτύωσης (match-making) που θα λάβει χώρα στην Ελλάδα (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) με στόχο την υποστήριξη ως και 20 συνολικά καινοτόμων μικρομεσαίων, νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες θα παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε επιλεγμένο γκρουπ επενδυτών. Προς υποστήριξη σχετικών διαδικασιών και στο μέλλον, οι εμπειρίες και επαφές που θα αποκομίσει ο υποψήφιος από τις τοπικές εκδηλώσεις θα υποστηρίξουν τη διαμόρφωση ενός δικτύου επενδυτών καθώς και ενός οδικού χάρτη για τη δημιουργία ενός κεφαλαίου συγχρηματοδότησης σχετικών επενδύσεων.
Επιπλέον, ο υποψήφιος θα συμμετάσχει στην υποστήριξη δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, μεταφέροντας σε Συστάδες Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (clusters) των εμπλεκόμενων χωρών βέλτιστες πρακτικές διαμόρφωσης μιας εθνικής «Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης». Τέλος, ο υποψήφιος θα συμμετάσχει στη διαμόρφωση του πλάνου επικοινωνίας και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου σε συνεργασία με το Συντονιστή Φορέα καθώς και σε σχετικές δράσεις / εκδηλώσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας που θα προγραμματιστούν.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2,3,4 και 5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D2.1 Report on the analysis of current maritime innovation scenarios, D2.2 Common methodology for selecting the most appropriate networking mechanism, D2.3 Tailored Guidelines for setting up the networking mechanism, D3.3 Five local matchmaking events and an international matchmaking event, D3.5 BAN and clubs/syndications establishment, D3.6 Co-investments funds roadmap, D4.2 Agreed strategies for the development of maritime clusters, D4.3 Preliminary plan of S3 development or improvement in the involved regions, D4.4 Common methodology for clusters, and D5.1 Communication plan
Διάρκεια:

11 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, οδός Αιγιαλείας 52, Μαρούσι - Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-01-2019 και ώρα 17:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52-3ος όροφος
151 25 Μαρούσι-Αθήνα

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)