Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Αποφυγή της διάθεσης του υπολείμματος αποβλήτων προς τους χώρους υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών οδηγιών, των αρχών της Βιο-οικονομίας και της κυκλικής οικονομίας και του Εθνικού Σχεδιασμού» - «CareWaste Project»
[427 - 4370] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Ιουλ 2019


Βόλος, Ιούλιος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

427

Αρ. πρωτ. 4370/ 12-07-2019
ΑΔΑ:  69ΓΟ469ΗΡ8-ΒΑ5
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστώ

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος CareWaste

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος CareWaste. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος θα εμπλακεί στις παρακάτω ΥΕ: ΥΕ3.1: Ανάλυση Απαιτήσεων τελικών χρηστών, ΥΕ3.2: Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής πλατφόρμας CareWaste, ΥΕ3.3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων με Ποσοτικά (παραγόμενη ποσότητα υπολειμμάτων) και ποιοτικά (ποιοτική σύσταση υπολειμμάτων), YE3.4: Τεχνικά χαρακτηριστικά πλατφόρμας CareWaste, ΥΕ3.5: Λειτουργικά χαρακτηριστικά πλατφόρμας CareWaste, YE3.6: Ανάπτυξη και δοκιμαστική λειτουργία πλατφόρμας CareWaste (beta version), YE3.7: Δράσεις εκπαίδευσης για την ορθή λειτουργία και συντήρηση της πλατφόρμας CareWaste
Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Balcan Center, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-07-2019 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)