Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση της καλλιέργειας μαστιχόδεντρων με μοχλό τη χρήση καινοτόμων μοριακών μεθόδων - mast4trees»
[ΙΝΕΒ-19-41 - 3151] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
6 Αυγ 2019


Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 06, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

IΝΕΒ-19-41

Αρ. πρωτ.

3152/06-08-2019

ΑΔΑ: Ψ8ΛΜ469ΗΡ8-ΘΣΥ
Ειδικότητα: Γεωπόνος
Αντικείμενο  Θέσης:

Γενετική ταυτοποίηση μαστιχόδεντρων για τον προσδιορισμό τουφύλου και την αύξηση της παραγωγικότητας με μοριακούς δείκτες.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την γενετική χαρτογράφηση μεμοριακούς δείκτες και την παρουσίαση γενετικών δεδομένων του μαστιχόδεντρου (Pistacialentiscou).

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας τουέργου:

ΕΕ 2 Κλωνική επιλογή μαστιχόδεντρων.

ΕΕ 3 Εγγενής πολλαπλασιασμός του μαστιχόδεντρου

ΕΕ 4 Προσδιορισμός του φύλου νεαρών σποροφύτων

EE 7 Aξιοποίηση των αποτελεσμάτων για παραγωγή παραγωγικών αρσενικών μαστιχόδεντρωναπό σπόρο

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβήςκαι καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο τουέργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 22-08-2019 και ώρα 13:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. ΦωτεινήΚοπάνη, τηλ. 2310 498272 ή στο email: kopani@certh.gr