Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Maritime Alliance for fostering the European Blue economy through a Marine Technology Skilling Strategy» - «MATES» ERASMUS+
[02/2019 - 9688] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
10 Ιαν 2019


Θέρμη, Ιανουάριος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

02/2019

Αρ. πρωτ. 9688/10-01-2019
 ΑΔΑ: 9ΓΑΘ469ΗΡ8-Ξ5Η
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης
Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

(α) Συμμετοχή στην ανάλυση και επικαιροποίηση, μέσω συμμετοχικής διαδικασίας, των μελλοντικών τάσεων και αναγκών στην απασχόληση στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, (β) Συμμετοχή στην αναγνώριση και προτεραιοποίηση στοχευμένων δράσεων προς αντιμετώπιση των προαναφερόμενων αναγκών, (γ) Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή ενός διαγωνισμού καινοτομίας με έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, (δ) Συμμετοχή στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ανάπτυξη ενός μακροχρόνιου οδηγού δράσεων για την αποτελεσματική κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων δεξιοτήτων και τη κατάλληλη αναδιαμόρφωση των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναφορικά με τους προαναφερόμενους δύο τομείς, και (ε) Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την αναγνώριση και την ανάλυση των μελλοντικών τάσεων αναφορικά με την απασχόληση στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναμένεται να επικαιροποιηθούν μέσω της δελφικής μεθόδου και σχετικής συνάντησης εργασίας τα οποία ο υποψήφιος θα υποστηρίξει τόσο ως προς την οργάνωση όσο και ως προς τη διεξαγωγή τους. Θα συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση και οριστικοποίηση του διαδικτυακού εργαλείου που θα αναπτυχθεί για την προτεραιοποίηση κατάλληλων δράσεων αντιμετώπισης των αναγνωρισμένων αναγκών σε δεξιότητες καθώς και αναδιαμόρφωσης των σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο υποψήφιος θα αναλάβει επίσης την ευθύνη σχεδιασμού, οργάνωσης και διεξαγωγής ενός διαγωνισμού καινοτομίας που θα λάβει χώρα στην Ελλάδα (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) με έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων θα αποτελέσουν τη βάση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διαμόρφωση και διατύπωση κατάλληλων προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγνωρισμένων αναγκών στο εγγύς και ευρύτερο μέλλον συντελώντας έτσι στη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης ανάπτυξης δεξιοτήτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο δύναται να υποστηρίξει σημαντικά την ανάπτυξη των δύο προαναφερόμενων τομέων. Τέλος, ο υποψήφιος θα συμμετέχει σε πλήθος σχετικών εκδηλώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζοντας τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα του έργου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2, 3, 4 και 5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων: D2.3 Foresight scenarios identifying future skills needs and trends, D3.2 Baseline strategy identifying priorities, action lines and how pilot experiences will contribute to the strategy, D4.1 Action plan for each pilot experience, D5.1 Critical review of the project strategy and lessons learnt from pilot experiences, D5.2 Sustainability roadmap and long term action plan, D5.3 Long-term commitmen and MATES’ partners action plan, D6.5 Compilation of pilot experience results and impact.
Διάρκεια:

11 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, οδός Αιγιαλείας 52, Μαρούσι - Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-01-2019 και ώρα 17:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52-3ος όροφος
151 25 Μαρούσι-Αθήνα

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)