Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport» - «BE OPEN», με κωδ. ΚΟΗ.031007
[50/2019 - 10095] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
09 Οκτ 2019


Θέρμη, Οκτώβριος 09, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

50/2019

Αρ. πρωτ. 10095/09-10-2019
ΑΔΑ:  6ΜΨΝ469ΗΡ8-0ΥΚ
Ειδικότητα: Οικονομολόγος
Αντικείμενο  Θέσης:
(α) Παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού του έργου καθώς και
της επιμέρους απορρόφησης ανά Πακέτο Εργασίας και συγγραφή των απαιτούμενων
εκθέσεων προόδου οικονομικού αντικειμένου του έργου
(β) Τήρηση αναλυτικών και επιικαιροποιημένων στοιχείων του έργου σε σχέση με το φυσικό
αντικείμενο (δράσεις), το οικονομικό αντικείμενο (δαπάνες) και το χρονοδιάγραμμα αυτού σε
επίπεδο Κοινοπραξίας
(γ) Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τους όρους του Συμφωνητικού της Κοινοπραξίας του
έργου και διαχείριση τυχόν αλλαγών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
(δ) Συμβολή στις δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα αναλάβει την συνολική οικονομική και διοικητική διαχείριση
του έργου υποστηρίζοντας την επιτυχή υλοποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης.
Πιο συγκεκριμένα αναμένονται τα εξής αποτελέσματα:
  • Σύνταξη των εξαμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με το οικονομικό αντικείμενο του έργου
  • Σύνταξη της τελικής έκθεσης σχετικά με το οικονομικό αντικείμενο του έργου
  • Υποστήριξη στη διαμόρφωση του περιεχομένου του υλικού προώθησης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου καθώς και στη διοργάνωση των συναντήσεων εργασίας

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας ΠΕ6 και ΠΕ7 και συγκεκριμένα των δράσεων «Task 6.2 Dissemination Activities and Events και «Task 7.1 Overall and Administrative Management» και τωναντίστοιχων παραδοτέων D6.2 “Dissemination Strategy” και D7.3 “Inception Report”.
Διάρκεια:

02 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ, οδός Αιγιαλείας 52, Μαρούσι - Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 25-10-2019 και ώρα 10:00
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52-3ος όροφος
151 25 Μαρούσι-Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες  πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)