Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «green mind - GREEN and smart Mobility INDustry innovation»
[61/2019 - 10163] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
26 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 26, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

61/2019

Αρ. πρωτ. 10163/26-11-2019
ΑΔΑ: 66Ο7469ΗΡ8-ΧΑΣ
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

(α) Ανάπτυξη διακρατικού μοντέλου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται  σε τομείς σχετικούς με την πράσινη και έξυπνη μετακίνηση, μεταφορές και logistics, (β) Ανάπτυξη μεθοδολογίας μεταβιβασιμότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, (γ) Ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων, και (δ) Ανάπτυξη δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε εμπλεκόμενους φορείς.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να απασχοληθεί με την υποστήριξη ανάπτυξης διακρατικού μοντέλου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη κινητικότητα και μεταφορές, με την υποστήριξη ανάπτυξης μεθοδολογίας για τη μεταβίβαση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και με την υποστήριξη της εφαρμογής της παραπάνω μεθοδολογίας σε σχετικές δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης εμπλεκόμενων φορέων του Τριπλού Έλικα.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP3 και WP4 του έργου και πιο συγκεκριμένα των παραδοτέων 3.4.4 – Transferable service model for SMEs services in the green & smart mobility industry, 4.1.1 – Transferability methodology, 4.3.1 – Transfer online meetings with clusters and report, 4.3.2 – 1 transnational workshop with clusters and report, και 4.3.3 – Training material for the online meetings

Διάρκεια:

7 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 12-12-2019 και ώρα 13:00
 
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες  πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)