Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Το έργο RE4industry ξεκινά και ανοίγει το δρόμο για χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες.Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η επίσημη εναρκτήρια συνάντηση του έργου «RE4Industry» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με 11 εταίρους να ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση κατάλληλων τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά και τη διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την επιτάχυνση της ενσωμάτωσής τους σε ενεργοβόρες βιομηχανίες.

 

RE4Industry – μια σημαντική εξέλιξη για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Το έργο RE4Industry στοχεύει στον προσδιορισμό των οικονομοτεχνικά κατάλληλων και εφικτών λύσεων για χρήση ΑΠΕ στις ενεργοβόρες βιομηχανίες καθώς και στον καθορισμό ενός σχεδίου δράσης για τη βιομηχανική απανθρακοποιήση, το οποιο θα συνεισφέρει στους βραχυπρόθεσμους (2030) και μακροπρόθεσμους (2050) ενεργειακούς στόχους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του έργου βρίσκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας με ενδιαφερόμενους φορείς και παράγοντες της αγοράς. Η κοινοπραξία, με την αρωγή του δικτύου, θα εντοπίσει τις ανάγκες του τομέα και θα προσδιορίσει τις κατάλληλες τεχνολογίες και τα ενδεχόμενα εμπόδια, ενώ θα αλληλοεπιδρά με εκπροσώπους της βιομηχανίας για συνεχή εκτίμηση της πορείας και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του έργου.

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν μελέτες περίπτωσης για τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σε τρεις διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς (χάλυβας, αλουμίνιο, χημική βιομηχανία) και θα καθοριστούν οι στρατηγικές για την μεταφορά της τεχνογνωσίας και των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους βιομηχανικούς τομείς καθώς και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

 

Κοινοπραξία RE4Industry

Αποτελούμενη από 11 συνεργάτες, που προέρχονται από 6 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία), η κοινοπραξία φιλοδοξεί να εξασφαλίσει εκτεταμένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Συγκεκριμένα συμμετέχουν: 5 τεχνολογικοί και κοινωνικοί εμπειρογνώμονες (Fundación CIRCE, BTG Biomass Technology Group, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, WIP Renewable Energies, White Research), 3 φορείς προσανατολισμένοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία (Bioenergy Europe, Energy Efficiency in Industrial Processes, European Sustainable Energy Innovation Alliance) και 3 ενεργοβόρες βιομηχανίες (SIDENOR, MYTILINEOS, CORBION).

 

Ελληνική συμμετοχή

Από Ελληνικής πλευράς, στο έργο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και η MYTILINEOS / ΤΕΔ Μεταλλουργίας - Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Η MYTILINEOS, προσανατολισμένη στο στρατηγικό στόχο μηδενισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της εταιρείας, συμμετέχει στο έργο ως μια εκ των αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ενεργοβόρες βιομηχανίες (συγκεκριμένα μέσω της ιστορικής Αλουμίνιον της Ελλάδος). Στόχος είναι να μελετηθούν, σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και άλλους φορείς της κοινοπραξίας του έργου, εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση χρήσης ΑΠΕ στην εταιρία και να αναλυθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητάς τους.

Το ΙΔΕΠ I EKETA είναι υπεύθυνο για την οικονομοτεχνική μελέτη και την διάδοση των αποτελεσμάτων τόσο αυτής όσο και άλλων αντίστοιχων μελετών που θα υλοποιηθούν στο έργο. Επίσης, το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ συντονίζει την εργασία που αφορά στην ανίχνευση, μελέτη και προβολή των υφιστάμενων καλών πρακτικών χρήσης ΑΠΕ σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και θα υλοποιήσει ένα διαδικτυακό παρατηρητήριο για τον κλάδο.

 

Συντονισμός και προϋπολογισμός έργου

Το έργο RE4Industry, το οποίο συντονίζει το Ίδρυμα CIRCE, Κέντρο Έρευνας Ενεργειακών Πόρων και Κατανάλωσης με έδρα τη Σαραγόσα (Ισπανία), θα διαρκέσει συνολικά 3 χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2023, με συνολικό συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ προϋπολογισμό της τάξεως των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το RE4Industry εντάσσεται στη θεματική της «Υποστήριξης ανάπτυξης αγορών» του Ορίζοντα 2020, βάσει της οποίας «οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν την ευκαιρία να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, οδηγώντας σε ένα αυξημένο μερίδιο χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ και σε έναν πιο ενεργό ρόλο των καταναλωτών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).