Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region» - «SUPAIR»
[8980] @ ΕΚΕΤΑ / ΙMET
09 Φεβ 2018


Θέρμη, Φεβρουάριος 09, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ. 

8980/09-02-2018

ΑΔΑ: 67ΨΑ469ΗΡ8-Ε5Υ

Κωδικός Θέσης:

9/2018
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας λιμενικών αρχών στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου για το σχεδιασμό και την εφαρμογή βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων πολυ-τροπικής μεταφοράς εμπορευμάτων

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας και σχετικών κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής φιλικότητας των λιμένων στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, την υποστήριξη εφαρμογής της παραπάνω μεθοδολογίας στους λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης για την κατάρτιση σχετικών Σχεδίων Δράσης, την προετοιμασία και υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας για την ίδρυση ενός Δικτύου βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών λιμένων στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, καθώς και την κατάρτιση μιας διασυνοριακής στρατηγικής για περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα μεταφορών στην εν λόγω περιοχή. Ο υποψήφιος θα συμβάλει επίσης στη διαμόρφωση του πλάνου ποιοτικής διαχείρισης των αποτελεσμάτων του έργου και στην εφαρμογή των κανόνων αυτού, καθώς και στη διαμόρφωση του πλάνου επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εμπλεκόμενων / ενδιαφερόμενων φορέων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας Τ1, Τ2, C και Μ του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων: D-T1.2.1 Guidelines for sustainable and low-carbon ports, D-T1.5.1 Action plan for a sustainable and low-carbon port of Piraeus, D-T1.9.1 Action plan for a sustainable and low-carbon port of Thessaloniki, D-T2.4.1 MoU which establishes the ‘Network of ADRION sustainable and low-carbon ports’, D-T2.4.2 Transnational strategy for low-carbon transport systems in the Adriatic-Ionian basin, D-C1.1 Communication and dissemination plan, D-M3.2 Quality plan.
Διάρκεια:

10 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Παράρτημα Αθήνας, Αιγιαλείας 52, 15125, Μαρούσι, Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-02-2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52 -3ος όροφος
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2111069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)