Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δυο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ορνίθειου κρέατος μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με πλήρη απουσία χρήσης αντιβιοτικών (Green poultry production, antibiotic free)», με ακρωνύμιο «GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03856
[407 - 4227] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
13 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 13, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

407

Αρ. πρωτ. 4227/13-12-2018
ΑΔΑ: 6ΦΣ6469ΗΡ8-Χ3Δ
Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:
  • Προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση του Παραδοτέου με α/α 1 και τίτλο «Κατασκευαστικά & τεχνικά σχέδια εφαρμογής (as built) και τεύχη μελετών». Το συγκεκριμένο παραδοτέο περιλαμβάνει την προετοιμασία και ανάπτυξη κατασκευαστικών και τεχνικών σχεδίων εφαρμογής (as built) και τευχών μελετών μορφοδομής, ηλεκτρικής εγκατάστασης, κλιματισμού, ύδρευσης – αποχέτευσης, υποδομής επεξεργασίας λυμάτων βιοφίλτρων. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν τον 4ο μήνα από την έναρξη της σύμβασης.
  • Προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση του Παραδοτέου με α/α 2 και τίτλο «Τεχνική έκθεση για το σχεδιασμό της πτηνοτροφικής μονάδας». Το συγκεκριμένο παραδοτέο περιλαμβάνει το σχεδιασμό του θαλάμου και του υπόλοιπου εξοπλισμού λειτουργίας με σύγχρονες προδιαγραφές της τεχνολογίας και καινοτόμα χαρακτηριστικά. Πιο αναλυτικά, ο σχεδιασμός θα αφορά την υποδομή, τη χωροθέτηση, το θάλαμο, τα συστήματα αερισμού και κλιματισμού, το σύστημα διανομής τροφής και νερού, τις καλωδιώσεις και υποδομή αναμονών για μελλοντικές χρήσεις, το σχεδιασμό μικρού οικίσκου εκτός του θαλάμου για την στέγαση και προστασία εξοπλισμού, την επικάλυψη με ειδικές βαφές για την μείωση, απορρόφηση ή εξουδετέρωση της αμμωνίας, τη χρήση βιοφίλτρων, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας και καταγραφών. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν τον 4ο μήνα από την έναρξη της σύμβασης.
  • Συμμετοχή στην προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση του Παραδοτέου με α/α 3 και τίτλο «Πρότυπη πειραματική πτηνοτροφική μονάδα», σε ότι αφορά στην ενσωμάτωση και εφαρμογή των παραδοτέων με α/α 1 και 2 σε αυτό.
  • Προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση του Παραδοτέου με α/α 5 και τίτλο «Τεχνική Έκθεση Ενεργειακών Μετρήσεων». Το συγκεκριμένο παραδοτέο περιλαμβάνει τη διερεύνηση της κατανομής κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
  •  Συμμετοχή στην υλοποίηση του παραδοτέου με α/α 13 και τίτλο «Μοντέλο υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης πτηνοτροφείου»
  •  Προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση του παραδοτέου με α/α 14 και τίτλο «Τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα των παραμετρικών μελετών της ενεργειακής απόδοσης του πτηνοτροφείου». Στο πλαίσιο αυτού του παραδοτέου θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις της ενεργειακής κατανάλωσης και παραμετρική διερεύνηση με inhouse και BES models, τα οποία προηγουμένως θα πιστοποιηθούν με χρήση των ενεργειακών μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ΕΕ2, με στόχο τον εντοπισμό των πλέον ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και στρατηγικών λειτουργίας του πειραματικού πτηνοτροφείου.
  • Συμμετοχή στην προετοιμασία δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε επιστημονικά συνέδρια που σχετίζονται με τα παραπάνω παραδοτέα (παραδοτέα με α/α 6, 7, 15)
  • Επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, δια ζώσης) με την ερευνητική ομάδα του iBO και τους άλλους εταίρους του έργου για την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των παραπάνω παραδοτέων.
  • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακών μετρήσεων. Η συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον 1ο μήνα της σύμβασης.
  • Συμμετοχή στις επιτροπές που θα συσταθούν για την προμήθεια, βαθμονόμηση και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακών μετρήσεων.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναμένεται να ασχοληθούν με το ανωτέρω αντικείμενο και σύμφωνα με το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ1: Ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών σε πρότυπο πτηνοτροφείο
ΕΕ2: Περιβαλλοντικές και ενεργειακές μετρήσεις στον πρότυπο πτηνοτροφικό θάλαμο
EΕ5: Ανάλυση κύκλου ζωής και διαχείριση ενέργειας στην πτηνοτροφική μονάδα

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

2

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-12-2018 και ώρα 12:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr