Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «eDREAM» - «enabling new Demand REsponse Advanced, Market oriented and Secure technologies, solutions and business models»
[ΙΠΤΗΛ-17544] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 04, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17544

Αρ. πρωτ. 17544/ 04-05-2018
ΑΔΑ: ΨΨΣ2469ΗΡ8-ΚΧΓ
 
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Συμμετοχή στη ανάπτυξη του συστήματος βελτιστοποίησης της σχεδίασης προγραμμάτων ανταπόκρισης ζήτησης, μέσω εναέριων εργαλείων πρόωρης ανίχνευσης της πιθανής ευελιξίας κτιρίων και περιοχών (districts) που περιλαμβάνουν την ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες LIDAR και θερμικές κάμερες.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος και εικόνας καθώς και την πιθανή διασύνδεσή τους με GIS δεδομένα περιοχών (districts). Το αντικείμενο έργου του υποψηφίου που θα επιλεγεί θα περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση δεδομένων και δημιουργία προφίλ σε γεωγραφικές περιοχές με κύριο στόχο την βελτιστοποίηση προγραμμάτων ανταπόκρισης ζήτησης.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ. 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Δ. Ιωαννίδη).