Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies» - «inteGRIDy»
[ΙΠΤΗΛ-17726] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Ιουν 2018


Θέρμη, Ιούνιος 11, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17726

Αρ. πρωτ. 17726/ 11-06-2018
ΑΔΑ: 61ΨΠ469ΗΡ8-ΟΝΦ  
Ειδικότητα:

Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση των υποσυστημάτων του έργου και διασύνδεσης με τις πιλοτικές εφαρμογές.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί καλείται να συμμετέχει στην ανάπτυξη και υλοποίηση των υποσυστημάτων του έργου και διασύνδεσης με τις πιλοτικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, θα συμμετέχει στη μοντελοποίηση κατανομών ηλεκτρικών φορτίων οικιακών καταναλωτών με στόχο την ομαδοποίηση και επιλογή χρηστών με βάση συγκεκριμένα προφίλ, στην υλοποίηση των υποσυστημάτων πρόβλεψης καταναλώσεων ηλεκτρικών φορτίων οικιακών καταναλωτών, και του υποσυστήματος στήριξης αποφάσεων για την επιλογή των βέλτιστων παραμέτρων για την εφαρμογή σεναρίων διαχείρισης της ενέργειας των καταναλωτών ανταποκρινόμενη στη ζήτηση (Demand Response). Το παραπάνω σύστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και να εγκατασταθεί σε πιλοτικούς χρήστες προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας. Για την υλοποίηση των υποσυστημάτων απαιτείται εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού (C/C++).

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-06-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ )
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257758 ή στο email: thanasic@iti.gr (κ. Τρυφερίδη Αθανάσιο).