Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Maritime Alliance for fostering the European Blue economy through a Marine Technology Skilling Strategy» - «MATES» ERASMUS+
[28Ε/2018 - 9631] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
17 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριου 17, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

28Ε/2018

Αρ. πρωτ. 9631/17-12-2018
 ΑΔΑ: 657Ζ469ΗΡ8-ΒΘΓ
Ειδικότητα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Αντικείμενο  Θέσης:

Συμμετοχή σε όλες τις υποστηρικτικές ενέργειες και διοικητικές διαδικασίες των συναντήσεων έργου για τη διαβούλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και των πιλοτικών εφαρμογών του έργου. Υποστήριξη δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας του έργου. Συμμετοχή στην προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών απολογιστικών εκθέσεων του έργου και των εκθέσεων διασφάλισης ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να υποστηρίξει το συντονισμό των δράσεων επικοινωνίας και της οργάνωσης των συναντήσεων με τα μέλη του δικτύου των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (external experts) στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη ναυτιλία, οι οποίες αποσκοπούν στη διαβούλευση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου MATES. Επιπλέον, θα υποστηρίξει τις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών και την προετοιμασία του προωθητικού υλικού του έργου, ενώ θα συμμετάσχει ενεργά στην οργάνωση του διεθνούς φόρουμ διαβούλευσης και κινητοποίησης των φορέων χάραξης πολιτικής για μια βιώσιμη πρακτική για το μέλλον της εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στη ναυτιλία . Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου. Ενδεικτικά, θα αναλάβει την συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου και τη συνεχή προβολή των δράσεων του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, θα υποστηρίξει σε διοικητικό επίπεδο την προετοιμασία και υποβολή των συνολικών περιοδικών απολογιστικών εκθέσεων, καθώς και των εκθέσεων αποτύπωσης των
αποτελεσμάτων του συστηματικού ποιοτικού ελέγχου του έργου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων: D2.2 Baseline validation workshops and final validation workshop (from T2 and T4), D2.3 Foresight scenarios identifying future skills needsand trends, D3.2 Baseline strategy identifying priorities, action lines and hot Pilot Experiences will contribute to the strategy, D4.1 Action plan for each pilot experience, D5.2 Sustainability roadmap and long term action plan, D6.2 Portfolio of communications resources and tools, D6.3 Outreach and Ocean Literacy Directory, D6.4 Ocean Literacy Video, D6.6 Legacy brochure and strategic plan, D7.3 MATES internal technical reports, D7.4 MATES internal financial reports, D8.2 Report on risk management and contingency measures monitoring and
evaluation και D8.3 Lessons learnt from Quality Assurance in MATES.
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 02-01-2019 και ώρα 10:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα Καλλιόπη Βιτζηλαίου, τηλ. 211 1069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr