Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και τεχνικών απομάκρυνσης πικρής επίγευσης», με ακρωνύμιο «TasteSTEVIA» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00235
[410Ε - 4233] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
20 Δεκ 2018


Βόλος, Δεκέμβριος 20, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

410

Αρ. πρωτ. 4233 / 20-12-2018
ΑΔΑ: 6615Φ469ΗΡ8-ΗΝΖ
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο Θέσης:

Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διεργασιών και προϊόντων μέσω της ανάλυσης του κύκλου ζωής και Τεχνοοικονομική ανάλυση. Οι διεργασίες και τα νέα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα αξιολογηθούν ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και την εκτίμηση του κόστους τους.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: ΟΟι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
Ενότητα Εργασίας 6. Ανάλυση του κύκλου ζωής των διεργασιών και των νέων προϊόντων – Τεχνοοικονομική ανάλυση και Διάχυση-δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, Παραδοτέα: Π6.1 Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της βιωσιμότητας των διεργασιών μέσω της ανάλυσης του κύκλου ζωής (Μ36) Π6.4 Δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό ή παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο (Μ36), Συμμετοχή στο παραδοτέο Π6.2 Έκθεση σχετικά με την τεχνοοικονομική ανάλυση (Μ36)
Διάρκεια:

30 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-01-2019 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)


MoreInfo-icon