Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Κινητικότητα Ερευνητών
Εκτύπωση σελίδας

Κινητικότητα Ερευνητών


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) οφείλει τη σταθερή του ανάπτυξη και τις συνεχείς του επιτυχίες στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας του ερευνητικού του δυναμικού το οποίο και αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το μέλλον του.

Στην προσπάθειά του για τη βέλτιστη αξιοποίηση του πολυτιμότερου πόρου του, το ΕΚΕΤΑ θεωρεί πολύ σημαντική τη διατήρηση ενός ευνοϊκού κλίματος εργασίας των ερευνητών του, που θα υποστηρίζει την κατά το δυνατόν αδιάσπαστη προσήλωσή τους στο ερευνητικό τους έργο.

Το πιο πρόσφατο επίτευγμά του ΕΚΕΤΑ στον τομέα της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων είναι η απόκτηση του “HR EXCELLENCE IN RESEARCH” που του απένειμε η Ε.Ε. τον Απρίλιο του 2012. Η απονομή του αποδεικνύει τη δέσμευση του ΕΚΕΤΑ  στο να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας και παράλληλα ότι συμβάλλει στην πραγματοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργεί η  Μονάδα Ερευνητικών Πολιτικών και Κινητικότητας των Ερευνητών που συμβάλλει στην υλοποίηση οριζόντιων δράσεων που σχετίζονται με την πολιτική στην Ελλάδα και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για τη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των ερευνητών. Συμμετέχει ως μέλος σε Πανευρωπαϊκά Δίκτυα και υλοποιεί έργα συναφών δράσεων

Τα πιο σημαντικά από αυτά τα δίκτυα είναι τα ακόλουθα:

  • Δίκτυο και πρωτοβουλία Euraxess - Researchers in Motion, το οποίο είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που συνδέει την Ε.Ε. με 40 χώρες, παρέχοντας ένα πλούτο πληροφοριών για θέματα σταδιοδρομίας των ερευνητών στην Ευρώπη. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής παρέχεται εξατομικευμένη βοήθεια και πληροφόρηση στους μετακινούμενους ερευνητές για θέματα που αφορούν τα εμπόδια στην κινητικότητά τους αλλά και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ερευνητών και των εργοδοτών τους. Ως υποστηρικτικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η Ευρωπαϊκή Δικτυακή πύλη Euraxess Portal καθώς και οι 35 αντίστοιχες εθνικές δικτυακές πύλες. Το ΕΚΕΤΑ από το 2003 μετέχει στην πρωτοβουλία αυτή και είναι ο συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Euraxess. Επιπλέον, η μονάδα είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και την ενημέρωση της Εθνικής Δικτυακής πύλης Euraxess (www.euraxess.gr)
  • Εθνικό Σημείο Επαφής του Horizon 2020 για το Ειδικό Πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, Την περίοδο 2007-2013, το ΕΚΕΤΑ είχε οριστεί από τη ΓΓΕΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΙ με γεωγραφική περιοχή ευθύνης τη Βόρεια Ελλάδα. Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 το ΕΚΕΤΑ ορίστηκε ξανά από τη ΓΓΕΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Προγράμμα Marie Skłodowska-Curie. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν για το ΕΚΕΤΑ είναι η προβολή των δράσεων Marie Skłodowska-Curie στην Ελλάδα και η ενθάρρυνση των τοπικών φορέων, τόσο των ακαδημαϊκών, όσο και των ιδιωτικών, να συμμετέχουν το δυνατόν πιο ενεργά στις δράσεις αυτές 
  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο NCP Marie Skłodowska-Curie, Το ΕΚΕΤΑ ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου NCP PEOPLE στο οποίο μετείχαν τα Εθνικά Σημεία Επαφής όλων των κρατών-μελών, των συνδεδεμένων χωρών, καθώς και από όσες τρίτες χώρες έχουν ορίσει PEOPLE NCP. Επίσης, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, θα μετέχει και στο δίκτυο που θα σχηματιστεί με φορείς NCP Marie Skłodowska-Curie (2014-2020)

 

Επικοινωνία

 

Μονάδα Ερευνητικών Πολιτικών και Κινητικότητας των Ερευνητών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA)

60 χλμ. Χαριλάου – Θέρμης

ΤΘ 60361, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 498 155

Fax:  2310 498 410

Email: dsanopoul@certh.gr

 

HR Excellence in research 

Euraxess Marie Curie Actions