Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’ s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making» - «HARMONICSS»
[17163]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
09 Φεβ 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 09, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αρ. πρωτ.:

17163 / 09-02-2018

Κωδικός Θέσης: 17163
ΑΔΑ: Ψ3ΓΞ469ΗΡ8-ΙΡΙ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Σημασιολογική ομογενοποίηση και οπτικοποίηση κλινικών δεδομένων από ετερογενείς πηγές.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη σημασιολογική ομογενοποίηση (semantic harmonization) κλινικών δεδομένων διαφόρων τύπων. Τα δεδομένα προέρχονται από τους εταίρους του έργου HarmonicSS (κλινικά και γενετικά δεδομένα, δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα, κλπ), καθώς και από ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών από εξωτερικές του έργου πηγές. Η σημασιολογική ομογενοποίηση θα γίνει μέσω της χρησιμοποίησης εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί σε παρόμοια ερευνητικά προγράμματα, και μέσω της συνεργασίας με τους παρόχους δεδομένων του έργου HarmonicSS. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται επίσης να ασχοληθεί με ανάπτυξη μεθόδων για οπτικοποίηση και οπτική ανάλυση των δεδομένων του έργου (information visualization and visual analytics). Οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν θα έχουν ως στόχο την παροχή στον ερευνητή μιας συνοπτικής άποψης των δεδομένων ενός συνόλου ασθενών, τέτοια που να διευκολύνει την αναγνώριση προτύπων και χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος. Οι μέθοδοι οπτικοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να συνδυάζουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές, όπως γενετικά δεδομένα, δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα, καθώς και αποτελέσματα αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων.

Διάρκεια: 06  μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-02-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο στο 2311257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κ.)