Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ANITA - Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking» - «ANITA»
[ΙΠΤΗΛ-17541] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Μαΐου 2018


Θέρμη, Μάιος 04, 2018 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17541

Αρ. πρωτ. 17541/ 04-05-2018
ΑΔΑ: 63ΛΗ469ΗΡ8-ΣΟΒ
 
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Αντικείμενο  Έργου:

Διαχείριση έργου. Ανάλυση κοινωνικών, δεοντολογικών, νομικών και ιδιωτικών θεμάτων σχετιζόμενων με την επεξεργασία δεδομένων διαδικτύου. Καθορισμός σεναρίων χρήσης, απαιτήσεων και αρχιτεκτονικής συστήματος. Παραγωγή γνώσης και συλλογιστική. Ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Ενσωμάτωση του ανθρώπινου παράγοντα στον βρόχο ανάλυσης. Δραστηριότητες διάδοσης, εκπαίδευσης και αξιοποίησης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναμένεται να ασχοληθούν με τα παραπάνω αντικείμενα και να συμμετάσχουν στα πακέτα εργασίας "WP1: Project management", "WP3: Social, ethical, legal and privacy issues of online sources analysis", "WP4: Use cases, requirements and system architecture", "WP7 - Knowledge generation and reasoning", "WP6 - Big data analysis and analytics", "WP8 - Integration of human factor in the analysis loop" και "WP11 - Dissemination, training and exploitation" του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων: D1.5, D3.3, D4.1, D4.2, D6.2, D7.5, D8.1 και D8.3.

Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 2311-257755 ή στο email: daras@iti.gr (κ.Πέτρος Δάρας).