Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables» - «OPTIMA»
[408Ε - 4228] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
14 Δεκ 2018


Βόλος, Δεκέμβριος 14, 2018 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

408

Αρ. πρωτ. 4228 / 14-12-2018
ΑΔΑ: ΩΚΣΑ469ΗΡ8-Φ27
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Χειρισμός πιλοτικών και πειραματικών μονάδων καταλυτικών διεργασιών

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:

  •  Ορισμό πρωτόκολλων για την αξιολόγηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών
  • Δημιουργία φυλλαδίων για την επεξήγηση των χαρακτηριστικών του OPTIMA
  • Δημιουργία ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του προτεινόμενου IPM
  • Προσδιορισμό, ανάλυση και ιεράρχηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών στις πιλοτικές χώρες
  • Αξιολόγηση ποιότητας του προτεινόμενου (αναπτυγμένου) συστήματος IPM από τους τελικούς χρήστες
  • Εκπόνηση εκτεταμένης αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA) σε συνδυασμό με αξιολόγηση κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (HERA) χρησιμοποιώντας μια ανάλυση απόφασης πολλαπλών κριτηρίων (MCDA)
  • Αξιολόγηση επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές επεκτάσεις, συγκρίνοντας το συμβατικό και το προτεινόμενο σύστημα προστασίας των καλλιεργειών
  • Διεξαγωγή συγκριτικής κοστολόγησης κύκλου ζωής του νέου συστήματος IPM και των συμβατικών πρακτικών.
  • Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Στρατηγική εμπορευματοποίησης για τα νέα προϊόντα.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 1, 6 και 7 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D1.1, D1.2, D1.3, D6.1, D6.2, D6.3, D7.1, D7.2, D7.3, D7.4, D7.5, D7.6, D7.7

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-12-2018 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)