Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «PLUG-N-play passive and active multi-modal energy HARVESTing systems, circular economy by design, with high replicability for Self-sufficient Districts Near-Zero Buildings» - «PLUG-N-HARVEST»
[574Ε - 4575] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
12 Φεβ 2018


Αθήνα, Φεβρουάριος 12, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

574Ε

Αρ. πρωτ. 4575/12-02-2018
ΑΔΑ: ΩΝΖΙ469ΗΡ8-Ρ56
Ειδικότητα:

Θετικών Επιστημών ΠΕ

Αντικείμενο  Έργου:
Αριθμητική προσομοίωση λειτουργίας ενεργής πρόσοψης κτιρίου με μεθόδους υπολογιστικής ρευστομηχανικής και μοντέλων δυναμικής απόκρισης συστημάτων.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την υπολογιστική προσομοίωση της ενεργής πρόσοψης κτιρίου χρησιμοποιώντας μεθόδους υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, με σκοπό τον προσδιορισμό του εύρους λειτουργίας των προσόψεων και την απόδοσή τους σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ANSYS Fluent. Ο υποψήφιος θα ασχοληθεί επίσης με τη δυναμική προσομοίωση της λειτουργίας της ενεργής πρόσοψης στην περίπτωση διασύνδεσής της σε συνοικιακό επίπεδο, με σκοπό τον προσδιορισμό της παραγωγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και απωλειών.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας Π.Ε.1 που τιτλοφορείται ως «Ανάλυση απαιτήσεων και Μηχανολογικός σχεδιασμός (Requirements Analysis and Engineering)» και Π.E.2 «Προσαρμόσιμα και ενεργά κελύφη κτιρίων (The PLUG-N-HARVEST ADBE System)» του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων Π1.1 «Προσομοίωση και βελτιστοποίηση λειτουργίας ενεργούς πρόσοψης με όρους υπολογιστικής ρευστομηχανικής (Active-façade CFD simulation and optimization guidelines)» και Π2.2 «Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δυναμικών εργαλείων προσομοίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς ενεργούς πρόσοψης (PLUG-N-HARVEST ADBE Simulative Tests Evaluation )».
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-02-2018 και ώρα 12:30 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κ. Aγγελική Διάφα)