Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ««ΑΡΤΕΜΙΣ / Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών» και κωδικό 5030601
[18721] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Δεκ 2018


Θέρμη, Δεκέμβριος 04, 2018 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

18721

Αρ. πρωτ. 18721/04-12-2018
ΑΔΑ: ΩΖΝ8469ΗΡ8-70Γ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική

Αντικείμενο Θέσης:

Καθορισμός της αρχιτεκτονικής και προδιαγραφών του συστήματος και των υποσυστημάτων του (ΠΕ2). Ανάπτυξη αλγορίθμων κατάτμησης για τον αυτόματο προσδιορισμό του είδους βλάστησης ή καλλιέργειας βάσει των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων καθώς και αλγορίθμων παρακολούθησης και πρόβλεψης της υγείας δασικών οικοσυστημάτων (ΠΕ3).
Ανάπτυξη της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και της ιστοσελίδας του έργου (ΠΕ4).

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με τα ανωτέρω αντικείμενα.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας:
2, 3 και 4 και συγκεκριμένα των παραδοτέων Π2.2: Έκθεση «Αρχιτεκτονική και προδιαγραφές», Π3.2: Έκθεση «Αλγόριθμοι κατάτμησης για τον αυτόματο προσδιορισμό του είδους βλάστησης ή καλλιέργειας βάσει των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων», «Π3.3 Λογισμικό (με Εγχειρίδιο χρήσης) «Αλγόριθμοι κατάτμησης για τον αυτόματο προσδιορισμό του είδους βλάστησης ή καλλιέργειας βάσει των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων», Π3.5: Έκθεση «Αλγόριθμοι παρακολούθησης και πρόβλεψης της υγείας δασικών οικοσυστημάτων», Π3.6: Λογισμικό (με Εγχειρίδιο χρήσης) «Αλγόριθμοι παρακολούθησης και πρόβλεψης της υγείας δασικών οικοσυστημάτων καστανιάς», Π4.1: Πρότυπο «Διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα», ενδιάμεση και τελική έκδοση, Π4.2: Έκθεση «Υποστήριξη λειτουργιών» Π4.3: Πρότυπο «Ιστοσελίδας του έργου» (κατασκευή και ενημέρωσή της), δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού - webex.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

2

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-12-2018 και ώρα 13:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες  στον κ. Πέτρο Δάρα, τηλ. 2311-257755 ή στο email: daras@iti.gr