Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «LIFE15 CCA/ES/000125, Restore desertified areas with an innovative tree growing method across the Mediterranean border to increase resilience» - «THE GREEN LINK»
[712Ε - 4969] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
05 Νοε 2018


Αθήνα, Νοέμβριος 05, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

712Ε

Αρ. πρωτ. 4969 / 05-11-2018
 ΑΔΑ: ΨΚΧΙ469ΗΡ8-Μ7Α
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Δράσεις αποκατάστασης εδαφών και έλεγχος ανάπτυξης υφιστάμενων καλλιεργειών σε πιλοτική κλίμακα

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας
ACTION C.1: Execution of trials in all areas και Action
ACTION C.2: Replication of trials by external stakeholders
ΑCTION D1: Monitoring & project performance indicators
του έργου και αφορούν δράσεις αποκατάστασης εδαφών και έλεγχο ανάπτυξης υφιστάμενων καλλιεργειών σε πιλοτική κλίμακα τα οποία ενσωματώνονται στις παρακάτω εκθέσεις έργου:
Report with pictures of replication of planting sites
Relevant stakeholders’ post-project maintenance
Conclusions and recommendations report
LIFE project specific indicators table sent in with Progress Report
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι, Αττική

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-11-2018 και ώρα 13:30   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125, Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).