Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ni-based alloys for Operation of 725 °C Power Plants» - «NIBALO»
[764Ε - 5130] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
18 Δεκ 2018


Αθήνα, Δεκέμβριος 18, 2018 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

764Ε

Αρ. πρωτ. 5130 / 18-12-2018
ΑΔΑ: 758Ρ469ΗΠ8-Β67
Ειδικότητα:

MHXANOΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς σωληνοτοιχωμάτων υπερκρίσιμου λέβητα
κονιοποιημένου καυσίμου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Η παρούσα εργασία αφορά την μοντελοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς των
σωληνοτοιχωμάτων υπερκρίσιμου λέβητα κονιοποιημένου καυσίμου. Η μηχανική
συμπεριφορά αφορά το πεδίο των αναπτυσσόμενων τάσεων και τροπών στα
σωληνοτοιχώματα του λέβητα σε διάφορα θερμικά φορτία λειτουργίας υπό την προϋπόθεση
σταθερών συνθηκών λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψιν τη μεταφορά θερμότητας από τα
καυσαέρια, τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου μέσου, το σύστημα στήριξης
του λέβητα και τις γεωμετρικές διαμορφώσεις των σωληνοτοιχωμάτων. Η εξέταση αφορά
τόσο την μακροσκοπική ανάλυση του συνόλου του λέβητα όσο και την μικροσκοπική ανάλυση
συγκεκριμένων περιοχών ενδιαφέροντος που θα οριστούν από τους ενδιαφερόμενους του
προγράμματος με βάση τα αποτελέσματα της προηγηθείσας μακροσκοπικής ανάλυσης.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 4.4. του έργου και
συγκεκριμένα του παραδοτέου “D4.4: Report on the stress/strain fields for the critical parts
under varying operating conditions“
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη των απαραίτητων
μητρώων δυσκαμψίας για τα υλικά των σωληνοτοιχωμάτων, να αναπτύξει το τρισδιάστατο
μοντέλο του λέβητα λαμβάνοντας υπόψιν τις απαραίτητες απλουστεύσεις που απορρέουν από
τη θεωρίας κελύφους, την θεωρία μηχανικής ομοιότητας και την χρήση μεθόδων
ομογενοποίησης, να ενσωματώσει τις απαραίτητες οριακές συνθήκες για την ολοκλήρωση του
μοντέλου και να εκτελέσει την μακροσκοπική και μικροσκοπική αριθμητική ανάλυση. Η
εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνεται σε μορφή κατάλληλη προκειμένου αυτά
να αποτελέσουν στοιχεία εισόδου σε άλλους υπολογιστικούς κώδικες για διερεύνηση
περαιτέρω χρονικά εξαρτώμενων μηχανικών φαινομένων.

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι, Αττική

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 04-01-2019 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125 Μαρούσι - Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).